نصایح پدر پولدار(بخش سوم)

نصایح پدر پولدار(بخش سوم)

1.تمدن های بزرگ زمانی از هم پاشیده شده اند که فاصله بین ثروتمند و فقیر بسیار زیاد شده است،دنیا امروزه در همان خط سیر حرکت می کند و این نشان می دهد که تاریخ دوباره تکرار خواهد شد چون ما از تاریخ درس نمی گیریم و فقط نام ها و روزهای تاریخی را به یاد می سپاریم،نه درس های آن را.

2.انسان های ثروتمند به راستی پول درآورده اند نه اینکه برای پول کار کرده باشند.

3.دو احساس ترس و خواسته های ما، انسان را به بزرگترین دام زندگی هدایت می کند.

4.پول در واقع ساخته شده است تا به رویا و نادانی توده ای از مردم اطمینان خاطر بدهد که آنچه در ذهنشان دارند،واقعی است.

5.فرصت ها مستقیم جلوی دماغ مردم ایستاده اند ولی بسیاری از آن ها هرگز این فرصت ها را نمی بینند چون به دنبال کارکردن برای پول و امنیت شغلی هستند.

6.شما از لحظه ای که یک فرصت را ببینید از آن به بعد می توانید بقیه فرصت ها را نیز تا آخر عمر خود مشاهده کنید.

7.باید یاد گرفت که از احساسات خود برای فکر کردن استفاده کرد،نه اینکه با احساسات فکر کرد.

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه