نصایح پدر پولدار(بخش دوم)

نصایح پدر پولدار(بخش دوم)

1.اعتماد به نفس،تمام ثروت یک نفر است.

2.مردم زندگی خود را به واسطه ی طرز تفکرشان شکل می دهند.

3.بین فقیر بودن و ورشکسته شدن،تفاوت بسیار زیادی وجود دارد،ورشکستگی موقتی است ولی فقر همیشگی

4.پول یعنی قدرت

5.فقیر و طبقه متوسط برای پول کار می کند حال آنکه ثروتمند برای پول کار نمی کند بلکه پول برای ثروتمند کار می کند.

6.یادگیری واقعی،انرژی،اشتیاق و علاقه ی وافر می خواهد که عصبانیت (از شرایط موجود) قسمت بزرگی از فرآیند یادگیری است.

7.ترس است که بیشتر مردم را سرکار نگه داشته،ترس پرداخت نشدن قبض و صورت حسابهایشان،ترس اخراج شدن و ...

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه