Blogger

Blogger

نصایح پدر پولدار(بخش دوم)

بازدید : 381

1.اعتماد به نفس،تمام ثروت یک نفر است.


2.مردم زندگی خود را به واسطه ی طرز تفکرشان شکل می دهند.


3.بین فقیر بودن و ورشکسته شدن،تفاوت بسیار زیادی وجود دارد،ورشکستگی موقتی است ولی فقر همیشگی


4.پول یعنی قدرت


5.فقیر و طبقه متوسط برای پول کار می کند حال آنکه ثروتمند برای پول کار نمی کند بلکه پول برای ثروتمند کار می کند.


6.یادگیری واقعی،انرژی،اشتیاق و علاقه ی وافر می خواهد که عصبانیت (از شرایط موجود) قسمت بزرگی از فرآیند یادگیری است.


7.ترس است که بیشتر مردم را سرکار نگه داشته،ترس پرداخت نشدن قبض و صورت حسابهایشان،ترس اخراج شدن و ...