توصيه مهم رييس كل بانك مركزي به مردم: دارايي هاي خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهيد

توصيه مهم رييس كل بانك مركزي به مردم: دارايي هاي خود را در معرض ريسك بازار ارز قرار ندهيد

🔹بانك مركزي در زمان مقتضي ، تدابير پيش بيني شده را عملياتي مي كند؛ زمان و نوع مداخله را بانك مركزي تعيين مي كند، نه دلالان و فرصت طلبان

🔹هشدار همتي به افراد و صاحب منصبان و بعضاً دينفوذاني كه بي توجه به جنگ تبليغاتي دشمنان، آينده منفي را به غلط براي اقتصاد كشورمان به تصوير مي كشند

🔹دلالان و نوسان گيران هم سوار بر اين گونه القائات ، بحث هايي مانند رد و قبول پالرمو يا SPV كسب و كار خود را رونق مي دهند

Blogger

Blogger

با سلام این
Blogger هستم و شما در حال مشاهده اطلاعات من هستید . ...
صفحه من

دیگر پست های مرتبط من

نیازمندی اصفهان

آگهی نامه