عدم امكان تخصيص بودجه جداگانه به هر وزارت خانه

مشاور نوبخت: در شرایطی نیستیم که برای هر وزارت خانه بودجه کلان اختصاص دهیم


حسینی صدر در گفتگویی اعلام کرد


در همه ارکان مدیریتی کشور فکر می کنم غیر از حوزه دفاعی که به نظرم خوب عمل می کنند عموما در دیگر سیستم ها دچار آفت شده ایم و این آفت ها  ناشی از ایجاد شبکه ها و یا نحوه گزینشها هستند


طبق قانون برنامه توسعه دریافتی تمامی پزشکان باید از طریق صندوق مکانیزه باشد.


در شرایطی نیستیم که برای هر وزارت خانه بودجه ای کلان اختصاص دهیم همه می دانند که کشور در تحریم قرار دارد. وزارت خانه ها باید هزینه ها را کم کنند.


اگر در شرایط تنگنا مالی هستیم اول باید مسوولان این را احساس کنند بعد مردم که این چنین نیست اگر خوب عمل کنیم


کشور ما به نقطه ای رسیده است که بدون فروش نفت می تواند خودش را اداره کند.


دولت برای تامین مخارج لازم خود و افزایش درآمد نمی تواند مالیات را افزایش دهد و باید به دنبال درآمدهای مالیاتی جدید باشد و پایه های مالیاتی جدید ایجاد کند


 


تاریخ ثبت : 1397/11/06